20 Oct 2016 Richard Pzena on Seagate & energy ( Portfolio )

Richard Pzena, Pzena Investment Management, shares his stock-picking strategy.