Historical Stock Holdings

Thomas Russo - Gardner Russo & Gardner

PeriodPortfolio ValueTop 20 holdings history (left to right)
2017   Q2$13.5 BNSRGYBRK.APMMAHKHHFCFRHFPDRDFUNBUDWFCBRK.BMOMLMUHR-DBTIDEOCMCSAJCDXFBF.ASNI
2017   Q1$12.9 BNSRGYBRK.APMMACFRHFHKHHFBUDWFCUNPDRDFBRK.BMLMMOUHR-DBTIDEOCMCSAJCDXFBF.ASNI
2016   Q4$11.8 BBRK.ANSRGYMAPMWFCCFRHFHKHHFBUDPDRDFUNBRK.BMLMMOUHR-DBTIDEOCMCSABF.AJCDXFSNI
2016   Q3$12 BNSRGYBRK.APMMABUDHKHHFPDRDFCFRHFWFCUNBRK.BMOMLMBTIDEOUHR-DCMCSABF.AJCDXFSNI
2016   Q2$11.9 BNSRGYBRK.APMHKHHFBUDMAWFCPDRDFCFRHFUNMOMLMBRK.BBTIDEOUHR-DBF.ACMCSAJCDXFSNI
2016   Q1$11.8 BNSRGYBRK.APMMAHKHHFBUDCFRHFWFCPDRDFUNMOBRK.BMLMDEOUHR-DBTIBF.AJCDXFCMCSASBMRY
2015   Q4$11.7 BNSRGYBRK.AMAPMHKHHFBUDWFCCFRHFPDRDFUNMOBRK.BDEOSBMRYMLMBTIBF.AUHR-DCMCSAJCDXF
2015   Q3$11.1 BNSRGYBRK.AMAPMHKHHFWFCCFRHFSBMRYUNPDRDFBUDMOBRK.BMLMDEOBF.ABTICMCSK-OLDJCDXFSNI
2015   Q2$11.4 BNSRGYBRK.AMAPMWFCHKHHFCFRHFPDRDFBUDSBMRYUNBRK.BDEOMOBF.AMLMBTICMCSK-OLDJCDXFSNI
2015   Q1$11.1 BNSRGYBRK.AMAWFCPMHKHHFCFRHFPDRDFBUDSBMRYUNBRK.BMODEOMLMBTIBF.ACMCSK-OLDSNIJCDXF
2014   Q4$11 BBRK.ANSRGYMAPMWFCCFRHFHKHHFSBMRYPDRDFBUDUNBRK.BMODEOBTICMCSK-OLDBF.AMLMSNIGHC
2014   Q3$10.6 BNSRGYBRK.APMWFCMAHKHHFSBMRYCFRHFPDRDFBUDUNBRK.BMODEOBTIMLMBF.ACMCSK-OLDSNIJCDXF
2014   Q2$10.8 BNSRGYBRK.APMWFCCFRHFMAHKHHFSBMRYPDRDFBUDUNDEOBRK.BMOBTIBF.AMLMCMCSK-OLDSNIJCDXF
2014   Q1$10.3 BNSRGYBRK.APMMAWFCHKHHFCFRHFSBMRYPDRDFBUDUNDEOBRK.BBTIMOBF.AMLMCMCSK-OLDSNIJCDXF
2013   Q4$10.1 BNSRGYBRK.APMMACFRHFWFCHKHHFSBMRYPDRDFBUDUNDEOBRK.BMOBTICMCSK-OLDBF.AMLMSNIJCDXF
2013   Q3$9.42 BNSRGYBRK.APMCFRHFMAHKHHFWFCPDRDFSBMRYBUDUNDEOMOBTIBRK.BCMCSK-OLDBF.AMLMSNIJCDXF
2013   Q2$8.57 BNSRGYBRK.APMCFRHFMAWFCHKHHFSBMRYPDRDFBUDUNMODEOBRK.BBTIBF.ACMCSK-OLDMLMSNIGHC
2013   Q1$8.54 BNSRGYPMBRK.AHKHHFCFRHFSBMRYMAPDRDFWFCBUDUNDEOMOBTIBRK.BBF.ACMCSK-OLDMLMSNIGHC
2012   Q4$7.27 BNSRGYPMBRK.ACFRHFHKHHFMASBMRYPDRDFWFCBUDUNDEOBTIMOBRK.BBF.ACMCSK-OLDMLMSNIGHC
2012   Q3$6.85 BNSRGYPMBRK.AHKHHFCFRHFPDRDFSBMRYMAWFCBUDUNDEOMOBTIBRK.BBF.ACMCSK-OLDMLMSNIGHC
2012   Q2$6.41 BPMNSRGYBRK.AHKHHFPDRDFCFRHFSBMRYMAWFCBUDUNMOBTIDEOBF.ABRK.BCMCSK-OLDMLMSNIGHC
2012   Q1$6.18 BPMNSRGYBRK.ACFRHFHKHHFPDRDFSBMRYMAWFCBUDUNMOBTIDEOBF.ABRK.BCMCSK-OLDMLMSNIGHC
2011   Q4$5.42 BPMNSRGYBRK.ACFRHFHKHHFPDRDFSBMRYMAWFCUNMOBTIBUDDEOBF.ABRK.BMLMCMCSK-OLDSNIGHC
2011   Q3$4.75 BNSRGYPMBRK.AHKHHFCFRHFSBMRYMAPDRDFUNWFCMOBTIBUDDEOCMCSK-OLDBF.ABRK.BMLMSNIGHC
2011   Q2$5.29 BNSRGYPMBRK.ACFRHFHKHHFSBMRYPDRDFWFCMAUNMOBTIDEOCMCSK-OLDBUDMLMBF.ABRK.BSNIGHC
2011   Q1$4.99 BNSRGYPMBRK.ACFRHFHKHHFSBMRYPDRDFWFCUNMOMACMCSK-OLDBTIDEOBUDMLMBRK.BBF.ASNIGHC
2010   Q4$2.63 BPMBRK.AWFCUNMOCMCSK-OLDMLMMABUDBRK.BBF.ASNIGHCHASDEOABTMLHRXOMPGMKL
2010   Q3$2.38 BBRK.APMUNMOWFCCMCSK-OLDMABRK.BMLMBF.ASNIBUDGHCHASDEOABTMLHRPGHRLXOM
2010   Q2$2.12 BBRK.APMCMCSK-OLDWFCUNMOMLMBRK.BSNIBF.AGHCMAHASDEOBUDABTMLHRPGMKLHRL
2010   Q1$2.26 BBRK.APMWFCCMCSK-OLDMOMLMUNSNIBRK.BBF.AGHCHASDEOMAABTPGMKLMLHRHRLXOM
2009   Q4$1.97 BBRK.APMCMCSK-OLDMLMWFCMOUNSNIBRK.BBF.AGHCHASDEOMAABTPGMKLXOMHRLMLHR
2009   Q3$1.93 BBRK.APMWFCCMCSK-OLDMLMMOUNSNIGHCBRK.BBF.AHASDEOABTMAPGMKLMLHRHRLXOM
2009   Q2$1.72 BBRK.APMWFCCMCSK-OLDMLMMOUNSNIBRK.BBF.AGHCHASDEOABTMKLXOMPGMAHRLMLHR
2009   Q1$1.49 BBRK.APMMLMCMCSK-OLDMOWFCBRK.BUNGHCSNIBF.AHASDEOXOMMKLABTHRLMAMLHRBF.B
2008   Q4$1.84 BBRK.APMMLMWFCCMCSK-OLDMOUNBRK.BBF.AGHCSNIHASBF.BDEOXOMABTMKLHRLMLHRMA